Lietotājiem


Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nosacījumi:

pdf-ikona Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem;
Līguma pielikums (pdf-ikona A puse un pdf-ikona B puse);


pdf-ikona Piedāvājuma Virszemes TV vispārīgie noteikumi;
pdf-ikona Iekārtu pieņemšanas-nodošanas akts.

 

Vispārīgie jautājumi: 

pdf-ikona SIA Lattelecom platjoslas Interneta pakalpojumu labticīgas lietošanas un ierobežošanas nosacījumi; 
pdf-ikona SIA Lattelecom elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi; 
pdf-ikona SIA Lattelecom publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu interfeisu parametri.
pdf-ikona Vadlīnijas maksājumu kontrolei par publiskā telefona tīkla izmantošanu un abonentu informēšanu.


Privātuma politika

SIA Lattelecom privātuma politika.


Strīdu risināšana

Lattelecom izskata abonentu iebildumus, kas saistīti ar tā sniegtajiem pakalpojumiem, un sniedz atbildi 10 (desmit) dienu laikā no iebilduma saņemšanas dienas.

Abonentiem iebildumus, kas saistīti ar Lattelecom sniegtajiem pakalpojumiem elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, iespējams iesniegt:


Rīcības kodekss 

Lattelecom ir izstrādājis Rīcības kodekss TV satura pakalpojumu sniegšanā un audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanā un saistošas vadlīnijas, saskaņā ar kurām Lattelecom grupas uzņēmumi veido TV satura pakalpojumus un izvieto audiovizuālos komerciālos paziņojumus Lattelecom mediju kanālos. Lattelecom grupas uzņēmumi, veidojot satura pakalpojumus un izvietojot audiovizuālos komerciālos paziņojumus ievēro Lattelecom grupas misiju, vīziju un vērtības.

pdf-ikona Lattelecom grupas Rīcības kodekss TV un informācijas satura pakalpojumu sniegšanā un audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanā.


Universalā pakalpojuma saistības: 

pdf-ikona SIA Lattelecom ziņojums un Revidentu ziņojums par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām par 2016. gadu


Izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēma:

pdf-ikona Izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas apraksts par 2016. gadu;
pdf-ikona Revidenta ziņojums par atbilstību izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai par 2016. gadu.


Elektroenerģijas nozari reglamentējošie akti:

Enerģētikas likums;
Elektroenerģijas tirgus likums;
Ministru kabineta noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

Pilns normatīvo aktu saraksts ir atrodams SPRK interneta vietnē.

Operatoriem

 

pdf-ikona SIA Lattelecom noteiktā maksa par abonenta numura pārvietošanu;
pdf-ikona SIA Lattelecom atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un gala posmam pakalpojumu pamatpiedāvājums;
pdf-ikona SIA Lattelecom saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājums;
pdf-ikona Starpsavienojuma pamatpiedāvājums;
pdf-ikona SIA Lattelecom piekļuves datu plūsmai pakalpojumu pamatpiedāvājums;
pdf-ikona
 SIA Lattelecom Ethernet nomāto līniju gala posmu pamatpiedāvājums;  
pdf-ikona
 SIA Lattelecom analogo un ciparu nomāto līniju gala posmu pamatpiedāvājums.